PTA

Std.

Class Teacher

Class P.T.A.

 

5A

Mrs. Aparna Renukdas

Mr. Vikas Jadhav

 

5B

Miss Apoorva Tanksale

Mrs. Aparna Sarnobat

 

6A

Mrs. Anita Kulkarni

Mrs. Manasi Sane

 

6B

Mrs. Prajakta Abhyankar

Mrs. Shruti Kulkarni

 

7A

Mrs. Gauri Kolhatkar

Mrs. Kalyani Kulkarni

 

7B

Mrs. Manasi Bhate

Mrs. Vidya Surve

 

8A

Miss Manjiri Dhere

 Mrs. Amruta Bhat

 

8B

Mrs. Kavita Chandakkar

Mrs. Unmani Prabhudesai

 

9A

Mrs. Rita Kapoor

Mrs. Madhura Dinkar

 

9B

Mrs. Nagamani Rajyam

Mrs. Deepti Kulkarni

 

10A

Mrs. Shraddha Joshi

Mrs. Ashwini Mhaiskar

 

10B

Mrs. Bharathi Korabu

Mrs. Meera Sabane

 

 

Subject Teachers

 

 

 

Mr. Anand Kulkarni

 

Miss Supriya Gadre

 

Mr. Sudhir Ambi

 

Mrs. Amruta Apte

 

Miss Neha Naik